◎ Bu makala ilkinji gezek adaty hytaý dilinde 96-njy sanynda çap edildiGanoderma"(2022-nji ýylyň Bitaraplyk aýy) we ilkinji gezek" ganodermanews.com "-da (2023-nji ýylyň ýanwary) ýönekeýleşdirilen hytaý dilinde neşir edildi we häzirki wagtda awtoryň rugsady bilen şu ýerde köpeldilýär.

“EsasyReishidümewiň öňüni almak body Bedeniň içindäki ýeterlik sagdyn patogen faktorlaryň çozmagynyň öňüni alar "46-njy sanyndaGanoderma"2009-njy ýylda adaty Hytaý lukmançylygynyň nazaryýetiniň saglyk we keseliň" sagdyn we patogen qi arasyndaky gapma-garşylyk "ýagdaýlaryna degişlidigine ynanýandygyny aýtdym.Olaryň arasynda “sagdyn çi” adam bedeniniň kesellere garşy durmak ukybyna, “patogen qi” adatça adam bedenine girýän wiruslary ýa-da bakteriýalary ýa-da bedende döreýän çişleri aňladýar.

.Agny, adamyň sagdyn ýagdaýy bar, sebäbi bedeniň içindäki ýeterlik sagdyn patogen faktorlaryň çozmagynyň öňüni alýar, ýagny adam bedeniniň kesellere garşy durmak üçin güýçli ukyby bar, bu bolsa patogen qi ýokdugyny aňlatmaýar. bedende, ýöne bedendäki patogen qi sagdyn çi basyp bilmejekdigini aňladýar;adam kesel ýagdaýyna düşýär, sebäbi patogen faktorlar bedene ýetmezçilik edýär, ýagny sagdyn iýmit ýetmezçiligi bedeniň kesel garşylygyny gowşadýar we bedende patogen faktorlaryň toplanmagy kesele sebäp bolýar.Bejerginiň iň amatly usuly, patogen faktorlary doly ýok etmekdir.Şeýle-de bolsa, şu wagta çenli ne günbatar lukmançylygy, ne-de adaty Hytaý lukmançylygy käbir patogen faktorlary doly ýok edip bilmez.

Şu günki roman koronawirus ýokançlygynda şeýle dälmi?Wirusa garşy dermanlaryň ýoklugy sebäpli ne günbatar lukmançylygy, ne-de adaty Hytaý lukmançylygy wiruslary düýpli öldürip bilmez.Infectedokanç adamlaryň dikeldilmeginiň sebäbi, wirusy (patogen qi) arassalamak üçin simptomatiki bejerginiň (oňaýsyz alamatlary ýeňilleşdirmek) esasynda bedeniň immunitetini (sagdyn qi) berkitmekdir.

Güýçli immun ulgamy wiruslaryň kesel döretmegini kynlaşdyrýar. 

Koronawirus (SARS-CoV-2) romany 3 ýyl bäri dünýäni ýokaşdyrdy we weýran etdi.2022-nji ýylyň ahyryna 600 milliondan gowrak adam ýokaşdy we 6 milliondan gowrak adam öldi.Häzirki wagtda koronawirus romanynyň “Omicron” görnüşleri henizem bütin dünýäde wagşy ýaýraýar.Olaryň patogenligi we ölüm derejesi peselse-de, ýokanç we ýokaşma derejesi aşa ýokary.

Bar bolan wirusa garşy dermanlar belli bir wiruslary öldürip bilmez, diňe wiruslaryň ýaýramagynyň öňüni alyp biler.Maska geýmek, el arassaçylygyna üns bermek, jemgyýetçilik aralygyny saklamak we ýygnanyşyklardan gaça durmak ýaly yzygiderli öňüni alyş çärelerinden başga-da iň möhüm zat “sagdyn çi berkitmek”.

Immunitet, bedeniň immunitet ulgamynyň bakteriýalar we wiruslar ýaly patogenleriň çozuşyna garşy durmak we ýok etmek, bedendäki garrylygy, ölen ýa-da üýtgän öýjükleri we allergiki täsirleri döredýän maddalary aýyrmak, bedeniň içki gurşawynyň durnuklylygyny saklamak ukybyna degişlidir. bedeni sagdyn saklaň.

Akyl stresleri, aladalar, aşa işlemek, ýeterlik iýmitlenmezlik, ukynyň bozulmagy, maşklaryň ýetmezçiligi, garrylyk, kesel we neşe serişdeleri bedeniň immunitetine täsir edip biler we immun gipofonksiýasyna ýa-da immun bozulmagyna sebäp bolup biler.

Epidemiýa döwründe koronawirus romany bilen ýokaşan adamlar bilen ýakyn aragatnaşykda bolan käbir adamlar kesellemediler we asimptomatiki hadysalara öwrüldi;käbir adamlar keselledi, ýöne ýeňil alamatlary bardy.

Bu adamlaryň asimptomatik ýa-da ýeňil alamatlarynyň bolmagynyň sebäbi, bedeniň güýçli immunitetiniň (sagdyn qi) wirusy (patogen qi) ýok etmegidir.Bedende ýeterlik sagdyn iýmit bar bolsa, patogen faktorlar bedene çozup bilmeýär.

sredf (1)

Reýşiniň sagdyn çi güýçlendirmek we patogenleri ýok etmegiň shemasy

Reishiimmunitetini ýokarlandyrýar we wirus ýokançlygynyň öňüni alýar.

Reishiimmuniteti ýokarlandyrýar.Ilki bilen Reishi, dendrit öýjükleriniň ýetişmegini, tapawutlandyrylmagyny we işlemegini öňe sürmek, mononadro makrofaglaryň we tebigy öldüriji öýjükleriň öldüriş işjeňligini ýokarlandyrmak ýaly bedeniň aýratyn immun funksiýasyny güýçlendirip biler we çozýan wiruslary gönüden-göni ýok edip biler.

Ikinjiden,ReishiB öýjükleriniň köpelmegini öňe sürmek, immunoglobuliniň (antikor) IgM we IgG önümçiligini öňe sürmek, T öýjükleriniň köpelmegine kömek etmek, sitotoksik T öýjükleriniň (CTL) öldürmek işjeňligini ýokarlandyrmak ýaly gülkünç immunitetiň we öýjükli immunitetiň funksiýalaryny güýçlendirýär. interleukin-1 (IL-1), interleukin-2 (IL-2) we interferon-gamma (IFN-gamma) ýaly sitokinleriň önümçiligini ösdürmek.

Geçirilen gözlegler Reýşiniň çiş öýjükleriniň immun gaçmagyny saklap biljekdigini görkezdi, ýöne wiruslaryň immunitetden gaçmagyna şuňa meňzeş täsir edýändigi ýa-da ýokdugy entek öwrenilmeli.Şeýle-de bolsa, akyl stresleri, aladalar, aşa işlemek, garrylyk, keseller we neşe serişdeleri ýaly dürli sebäplerden döreýän immun gipofoniýasy üçin,Reishikadaly immun funksiýasyny dikeltmäge kömek edýändigi subut edildi.

Reişiniň immuniteti ýokarlandyrýan täsiri, koronawirus ýokançlygynyň öňüni almak üçin nazary esas berýär.

Reishiruhy köşeşdirýär, streslere garşy durýar we immuniteti güýçlendirýär.

COVID-19 pandemiýasy wagtynda käbir adamlar COVID-19 ýokaşmasy ýa-da epidemiýanyň öňüni alyş we gözegçilik çäreleri sebäpli dörän akyl stresleri sebäpli gorkyny, dartgynlygy, aladany, uky bozulmalaryny we hatda depressiýany başdan geçirdiler, bularyň hemmesi immunitetine täsir eder.

“Haýwan synaglary we adam synaglaryGanoderma LucidumStresse sebäp bolan immun funksiýasynyň basyşyna garşy ”atly 63-nji sanyndaGanoderma2014-nji ýylda farmakologiki synaglar barada gürleşdimGanoderma lucidumstres sebäpli dörän syçanlaryň immunitetini gowulandyrdy.Bu kagyz, ýokary güýçli türgenleşigiň netijesinde döredilen fiziki we akyl stresleriniň türgenleriň immunitetini basyp biljekdigini görkezýär, ýöne Ganoderma lucidum immunitetini gowulaşdyryp biler.

Bu täsirler immuniteti güýçlendiriji we ruhy köşeşdiriji aýratynlyklar bilen baglanyşyklyReishi.Başga bir söz bilen aýdylanda, Reishi sedatiw gipnoz, alada garşy we depressiýa garşy täsirleri bilen akyl stresini ýeňletmäge kömek edýär.Şonuň üçin Reişiniň ruhy köşeşdiriji täsiriniň COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykýan akyl stresini azaldyp, immuniteti ýokarlandyryp biljekdigini göz öňüne getirmek kyn däl.

Ganoderma lucidumromana garşy koronawirus täsiri bar.

Ganoderma lucidumwirusa garşy häsiýetleri bilen bellidir.Epidemiýa wagtynda adamlar has köp alada edýärlerGanoderma lucidumromana garşy koronawirus (SARS-Cov-2) täsiri bar.

Taýwanyň “Akademiýa Sinika” alymlarynyň 2021-nji ýylda çap edilen “Milli Ylymlar akademiýasynyň materiallary” neşirinde geçirilen gözleg muny subut etdi.Ganoderma lucidumpolisakarid (RF3) wivo we in vitro wirusa garşy synaglarda täze anti-koronawirus täsirine eýedir we zäherli däldir.

Geçirilen gözlegler, vitroda ösdürilip ýetişdirilen SARS-Cov-2-e RF3 (2 μg / ml) ep-esli wirusa garşy täsiriniň bardygyny we 1280 gezek suwuklandyrylanda-da inhibitor işjeňliginiň bardygyny görkezdi, ýöne wirus saklaýjy Vero E6 üçin zäherliligi ýok öýjükleri.Dilden kabul etmekGanoderma lucidumpolisakarid RF3 (gündelik dozada 30 mg / kg) SARS-Cov-2 wirusy ýokaşan hamsterleriň öýkenindäki wirus ýüküni (mazmuny) ep-esli azaldyp biler, ýöne synag synag haýwanlarynyň agramy azalmaýar, bu görkezýärGanoderma lucidumpolisakarid zäherli däl (aşakdaky suratda görkezilişi ýaly) [1].

Aboveokarda agzalanlaryň romana garşy koronawirus täsiriGanoderma lucidumwivo we in vitro polisakaridler täze koronawirus ýokançlygynyň öňüni almak üçin “patogen faktorlary ýok etmek” üçin nazary esas berýär.

sredf (2)

sredf (3)

sredf (4)

Synag netijeleriGanoderma lucidum“vivo” we “vitro” koronawirus romanyna garşy polisakaridler

Ganoderma lucidumwirus sanjymynyň täsirini güýçlendirýär.

Wirus sanjymlary wirus ýokançlygynyň öňüni almak üçin wiruslary ýa-da olaryň düzüm böleklerini emeli usulda güýçlendirmek, hereketsizleşdirmek ýa-da genetiki taýdan üýtgetmek arkaly döredilen awtoimmun preparatlarydyr.

Sanjym, bedeniň immunitetini güýçlendirmek üçin wirusyň ýa-da düzüm bölekleriniň aýratynlyklaryny saklaýar.Wiruslara garşy sanjym immun ulgamyny wiruslary tanamaga we bakterial we wirus ýokançlyklaryndan goramak üçin immunoglobulinleri (IgG we IgA antikorlary ýaly) döredip biler.Wiruslar geljekde bedene girenlerinde sanjymlar wiruslary tanap we öldürip bilerler.Sanjymlar öýjükli immuniteti hem güýçlendirip, degişli immun ýadyny emele getirip biler.Wiruslar geljekde bedene girenlerinde sanjymlar wiruslary çalt kesgitläp we ýok edip biler.

Mundan sanjymyň maksadynyň, wirusa garşy immunitetini almak üçin bedeniň içinde ýeterlik sagdyn qi arkaly patogen faktorlaryň çozmagynyň öňüni almakdygyny görmek bolýar.Ganoderma lucidumDiňe polisakarid bedeniň aýratyn immunitetini, şeýle hem gülkünç immunitetini we öýjükli immunitetini güýçlendirip biler.BirleşmesiGanoderma lucidumwaksina (antigen) antigeniň immunogenligini ýokarlandyryp we wirus sanjymynyň täsirini ýokarlandyryp bilýän kömekçi funksiýa eýe.

Makalada “AýratynlyklarGanoderma lucidumpolisakaridler - wirus sanjymlarynyň täsirini ýokarlandyrmak ”atly 92-nji sanyndaGanoderma2021-nji ýylda bu barada jikme-jik maglumat berdimGanoderma lucidumçykarylan we arassalanan polisakaridlerGanoderma lucidummiweli jisimler doňuz sirkowirus sanjymlarynyň, doňuz gyzzyrma wirusyna we towuk Nýukasl keseline garşy waksinalaryň täsirini güýçlendirip biler, interferon-like ýaly belli antikorlaryň we immun sitokinleriň öndürilmegine kömek edip biler, eksperimental haýwanlara wirus hüjüminiň sebäplerini ýeňilleşdirer we ölümi azaldyp biler.Bu gözlegler gözleg we ulanmak üçin esas berýärGanoderma lucidumroman koronawirus sanjymynyň täsirini ýokarlandyrmak üçin.

Ganoderma lucidum+ sanjym ”goragy gowulandyryp biler. 

Omikron wirusy pes patogenlige we ölüm derejesiniň pes derejesine eýedir, ýöne ýokary ýokançdyr.Koronawirus epidemiýa gözegçilik romany aýrylandan soň, köp maşgala ýa-da bölüm nuklein kislotasy ýa-da antigeniň çalt barlanmagy üçin oňyn synag edildi.

Şonuň üçin pozitiw öwrülmedikler üçin iň möhüm öňüni alyş çäresi “sagdyn qi berkitmek we patogen ýok etmek”, ýagny wirus ýokançlygyna garşy immuniteti ýokarlandyrmakdyr.Ganoderma lucidumimmuniteti ýokarlandyrmak üçin ajaýyp wariantlardan biridir.BilenGanodermagorag sanjym bilen utgaşyp, gaçmak mümkinçiligiňiz bolup biler.

Ahyrynda, muňa tüýs ýürekden umyt edýärinGanoderma lucidumsagdyn qi güýçlendirýän we patogenleri ýok edýän epidemiýanyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek, patogenleri ýeňip geçmek we ähli janly-jandarlary goramak üçin ulanylyp bilner.

sredf (5)

Salgylanma: 1. Jia-Tsrong Janan we ş.m.Bar bolan derman önümlerini we ösümlik dermanlaryny SARS-CoV-2 ýokançlygynyň ingibitorlary hökmünde kesgitlemek.Pros Natl Acad Sci ABŞ.2021;118 (5): e2021579118.doi: 10.1073 / pnas.2021579118.

GysgaçaProfessor Zhi bilen tanyşlyk-gapLin

sredf (6)

Öwrenmäge özüni bagyş etdiGanodermaýarym asyr töweregi wagt bäri Hytaýda Ganodermany öwrenmekde öňdebaryjydyr.

Pekin lukmançylyk uniwersitetiniň wise-prezidenti, Pekin lukmançylyk uniwersitetiniň esasy lukmançylyk mekdebiniň dekanynyň orunbasary, esasy lukmançylyk institutynyň müdiri we Pekin lukmançylyk uniwersitetiniň farmakologiýa bölüminiň müdiri bolup işledi.Häzirki wagtda Pekin lukmançylyk uniwersitetiniň esasy lukmançylyk mekdebiniň farmakologiýa kafedrasynyň professory.

1983-nji ýyldan 1984-nji ýyla çenli ABŞ-nyň Çikago şäherindäki Illinoýs uniwersitetiniň BSGG-nyň adaty lukmançylyk gözleg merkezinde myhman alym we 2000-2002-nji ýyllar aralygynda Gonkong uniwersitetiniň myhman professorydy. 2006-njy ýyldan bäri hormatly adam bolup işleýär Russiýanyň Perm döwlet derman akademiýasynyň professory.

1970-nji ýyldan başlap, farmakologiki täsirleri we mehanizmlerini öwrenmek üçin häzirki zaman ylmy tehnologiýa usullaryny ulandyGanodermawe onuň işjeň maddalary we Ganoderma barada 100-den gowrak gözleg işini neşir etdi.

2014 we 2019-njy ýyllarda Elsevier tarapyndan yzygiderli alty ýyl bäri neşir edilen Hytaýyň iň köp gözlenýän gözlegçiler sanawyna girizildi.

Birnäçe awtoryň awtoryGanoderma“Ganoderma barada häzirki zaman gözlegleri” (1-4 neşir), “Lingji syrdan ylma” (1-3 neşir), “Sagdyn berkitmäni güýçlendirýän we patogenleri ýok edýän Lingji bilen çişleriň sazlaşykly bejergisi”, “Ganoderma hakda gürleşiň” ýaly eserler ”We“ Ganoderma we Saglyk ”.


Iş wagty: Mart-02-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
<