Ganoderma bilen 1989-njy ýyldan bäri gatnaşyk

Meniň üçin “Ganoderma” pudagynda üç onýyllyk gatnaşygy diňe bir dälöňünden kesgitlenengatnaşyklar, ýöne jogapkärçilik.

Ganoderma bilen öňünden kesgitlenen gatnaşyk, Ningde oba hojalyk mekdebinde okan ýyllarymdan, iýip bolýan dermanlyk kömelekleri ösdürip ýetişdirmek tehnologiýasyny öwrenenimden başlandy.Bize hünär kurslaryny öwreden köne professor köplenç Ganoderma bilen gaýnadylan suwuň bedene örän peýdalydygyny ýatlatdy.Şol sebäpli, Ganodermany ýabany kolleksiýa, ştam izolýasiýasy, span önümçiligi we Ganodermanyň emeli ösdürip ýetişdirilmegi üçin saýlama kurs hökmünde saýladym.

1991-nji ýylda okuwy gutaranymdan soň, meni Xingpu Ganoderma synag meýdançasyna tehniki mugallym edip bellediler.Oba hojalygy ylymlary akademiýasynyň mugallymlaryny yzarladym, Ganoderma lucidumyň agaçlara meňzeş ýabany ösdürip ýetişdirilmegi barada öwrendim we gazanylan tehnologiýany her oba bazasyndaky daýhanlara öwretdim.Ganoderma lucidum ýygnalanda, Ganoderma lucidumyny barlamak we klassifikasiýa etmek üçin dürli bazalara gitdim we Ganoderma lucidumynyň az bölegini Oba hojalygy ylymlary akademiýasy ýaly ylmy gözleg bölümlerine satdym.Şol wagt men Ganoderma lucidumyň ep-esli bölegini daşary ýurt bazarlaryna eksport etmek üçin Fuzhou şäherine ýük awtoulagynda äkitdim.

 

Önümçiligi we satuwy hem göz öňünde tutmak tejribesi maňa Ganoderma hakda has giňişleýin düşünje berdi.1993-nji ýylda tehnologiýanyň diregi boldum.Ganoderma barada degişli bilimler we tejribe almak üçin beýleki welaýatlardan, şäherlerden we şäherlerden köp adam meniň bilen duşuşmaga geldi.

1994-nji ýylyň başynda Xingpu Ganoderma synag meýdançasy dargandan soň, Ganoderma duýgudaşlygym sebäpli, işe girmegi makul bildim.Jemi 5000 ýuany tygşytladym we Ganoderma eksport önümçiligi görkeziş bazasy hökmünde Puçengiň Sianlou dagynyň eteginde bir ýer kärendesine almak üçin garyndaşlarymdan 30 000 ýuan karz aldym.Şingpu Ganoderma iş bölümini ýerli hasaba aldym we telekeçilik ýolumy başladym.
 
Wagt uçýar.Men indi 50 ýaşa golaý.Iň ýokary mazmunly we iň oňat täsiri bolan Ganodermany nädip öndürip bolar we Ganoderma arkaly has köp adama nädip peýda getirip boljakdygyny bu durmuşda yza çekip bilmeýän jogapkärçiligim boldy.Alongolda meniň bilen köp zähmet çeken ähli gowy hyzmatdaşlara we GanoHerb Ganodermany 10 ýa-da 20 ýyl bäri iýýändiklerini we häzirem iýýändiklerini aýdýan köne müşderilere tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn.Bir gün her kim çaý içmek ýaly Ganodermany iýip biler diýip umyt edýärin.Şol döwürdäki adamlaryň meni Ganodermany tanamagyna alyp baran köne professor ýaly sagdyn, bagtly we uzak ýaşajakdygyna ynanýaryn.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
<