Spore öýjük-diwar döwmek ussahanasy
Öýjükli diwar döwülen halkara enjamy bilen tanyşdyrmak we pes temperaturaly fizika öýjük-diwar döwülen tehnologiýany ulanmak bilen, spora öýjükli diwaryň döwülmegi 99% -e çenli.

QS ussahanasy
Häzirki wagtda bizde “QingGan” çaýy, çaý we gaty içgi önümçilik liniýalary bar, bularyň hemmesi QS önümçilik ygtyýarnamasyndan geçýär

TCM çözgüt ussahanasy
“GanoHerb” önümçilik ussahanasynda umumy eriş zawody we gönüden-göni agyz beklemek zawody bar.Ganoderma Lucidum we Coix Tohum ýaly 100-den gowrak hytaý ösümlik önümini öndürmek ukyby bilen.2013-nji ýylyň fewral aýynda kompaniýa "neşe öndürmek üçin ygtyýarnama" aldy, 2013-nji ýylyň awgust aýynda neşe serişdelerine GMP şahadatnamasy berildi.GanoHerb belgisi bolan derman öndürýän kärhanalara resmi taýdan girdi.

Gazyp almak zawody

Täze çykarylan neşe GMP standartyna laýyklykda öndürilen gazyp alyş zawody, önümçilik meýdançasyny has arassalaşdyrýan we iş wagtynda hapalanmazlyk maksady bilen turbageçirijileri ulanýan ähli ussahana.Her ýyl gaýtadan işleýän otlar 1000 tonna ýetip biler.Gazyp almagyň 3 usuly bar: suw çykarmak, alkogol çykarmak we bug arassalamak.Singleeke täsir, goşa effekt we top görnüşli wakuum konsentrirlenen, adaty konsentrirlenen bilen deňeşdirilende, has köp energiýa tygşytlaýar.Konsentrirlenen wagtyň we pes temperaturanyň artykmaçlygy bilen işjeň maddalary iň ýokary derejede gorap biler.Namazy guratmak ýa-da mikrotolkun wakuum guratmak usulyny kabul ediň.Guramagyň wagty has gysga, önümleri birmeňzeş, oňat hereketliligi we ýokary çözülişi bilen spreý guratmagyň usuly.Pes guradyjy temperatura, işjeň maddanyň zeperini azaldyp we ýylylyga duýgur önümleriň hilini ýokarlandyryp biljek ýokary netijelilik bilen mikrotolkun wakuum guratmak usuly.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
<