Wuyi daglarynyň Wirgin tokaýynda organiki Ganoderma plantasiýalaryWuyi daglarynda dört möwsümiň ýakymly howasy, ýylyň dowamynda ak bulutlar bilen gurşalan, asmanyň we ýeriň düýp manysyny öz içine alýan we daglaryň we derýalaryň reiki bolan Ganodermany dünýä inderdi.Leerli rowaýatlarda Peng Zu dag suwuny içip, bu ýerde Ganodermany iýip, bir derwişiň durmuşyny alyp barandygy aýdylýar, Laozi Wuyi Ganoderma bilen ölmezlik dermanlaryny ýasaýardy.Birnäçe ýyllap dowam eden derňewlerden we synaglardan soň, hytaýly we ýaponly Ganoderma hünärmenleri Wuyi daglarynyň bakja tokaý meýdanynyň häzirki wagtda Ganodermanyň ösmegi üçin amatly ýerdigini anykladylar.Şonuň üçin Wuýişan Ganodermanyň “Mukaddes Ganoderma” sözi bar.

Özbaşdak gurlan baza;Arassa gurşaw

GANOHERB Tehnologiýasy, önümçilik meýdançasy üçin oňat ekologiki gurşawy talap edýän, belli bolmadyk berk standartlar bilen Ganoderma plantasiýalaryny gurmagy saýlady.Mundan başga-da, plantasiýanyň töwereginde 300 metr töweregi hapalanma çeşmeleri bolmaly däldir.Az ilatly Wuyi daglarynda-da ajaýyp suw hili, amatly zeýkeş, açyk howa çalşygy, boş toprak we biraz kislotaly suwly ekin meýdanlaryny saýlamaly.Bu plantasiýalar suw çeşmesine ýakyn bolmaly.

Ösümlikleriň gurluşygynda kompaniýa suw çeşmesini, topragy we howany üns bilen barlady we howanyň arassalygy, ýagtylygyň intensiwligi, topragyň pH we suwaryş suwy ýaly her plantasiýada Ganodermanyň ösmegi üçin degişli standartlara ýetmäge çalyşdy.Ösümlikleriň hemmesi Hytaýyň, ABŞ-nyň, Japanaponiýanyň we Europeanewropa Bileleşiginiň organiki şahadatnamasyndan geçdi.Mundan başga-da, ekin meýdanlarynyň göwrümi hem aýratyn.Her bazanyň umumy meýdany uly däl.Her Ganodermanyň ýeterlik howa aýlanyşygyndan, gün şöhlesinden we ýagyşdan peýdalanmagyny üpjün etmek üçin GANOHERB-iň ýerli ekerançylary ekologiki gurşawy we ösümlik baýlyklaryny aň-düşünje goramak barada düşünjä eýe.

基地 图片

Bir Ganoderma üçin agaç ösdürip ýetişdirmek we Duanwudyň bir bölegi

1989-njy ýyldan başlap, GANOHERB Tehnologiýasy, Ganodermanyň nusgawy ýabany ösdürip ýetişdirmekde 30 ýyldan gowrak tejribesi bar.GANOHERB Tehnologiýasy, Hytaýyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan kesgitlenen Ganoderma lucidum ştammyny saýlap alýar, medeni duan agajyny medeni gurşaw hökmünde ulanýar we suwaryş üçin ökde dag çeşmesi suwuny ulanýar.Netijede, ulalan Ganoderma lucidum ululygy we galyňlygy we görnüşi owadan.

Organiki ekin meýdanlary we iki ýyllyk ekinlerden soň üç ýyllyk ýykyş

GANOHERB Tehnologiýasynyň Ganoderma bazasy halkara GAP (Gowy oba hojalygy tejribesi) standartyna laýyklykda döredildi.GANOHERB Technology tarapyndan ulanylýan çeşme suwy, arassalygy we howpsuzlygy üpjün etmek üçin berk synagdan geçdi.Ekin ekmek bazasy iki ýyl ekilenden soň üç ýyllap pese gaçar.Her bir duan agajynyň her böleginde diňe bir Ganoderma lucidum ösdürýäris, her Ganoderma lucidumyň iýmitlenmegi doly özleşdirmegini üpjün edýäris.Himiki dökünleri, pestisidleri, gormonlary we genetiki taýdan üýtgedilen tehnologiýany ulanmaýarys.Munuň ýerine önümleriň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin el bilen haşal otlardan we zyýan berijilerden dynýarys.Şu wagta çenli bu önümler Hytaý, ABŞ, Japanaponiýa we Europeanewropa Bileleşigi tarapyndan organiki sertifikat aldy.Ganoderma lucidum üçin amatly ýabany ösdürip ýetişdirmek gurşawyny döretmek üçin bazadaky temperatura we çyglylyga berk gözegçilik edýäris.

GANOHERB Tehnologiýasy, GANOHERB Tehnologiýasynyň hil dolandyryşyna gowulaşmagyny üpjün edip, çeşmeden seresaplylyk bilen alada edip, organiki ekiş amallarynyň doly toplumyny döretdi.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
<