Ylmy hyzmatdaşlyk
GanoHerb-iň Hytaýda iň ýokary derejeli ganoderma R&D merkezi bar.Şeýle hem Hytaýyň lukmançylyk ylymlary akademiýasy, Pekin uniwersitetiniň saglyk ylmy merkezi, Fujian oba hojalygy ylymlary akademiýasy, Fujian oba hojalygy we tokaý uniwersiteti, Fujian lukmançylyk uniwersiteti, Fujian adaty Hytaý lukmançylygy uniwersiteti, Fujian adaty uniwersiteti bilen uzak möhletleýin durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Birnäçe halkara we milli meşhur hünärmen bu kompaniýa üçin tehniki geňeşçi hökmünde saklanýar.Netijede, GanoHerb ösen derejeler we tehnologiki goldawy bolan ylmy hünärmenler tarapyndan goldanýan işjeň birleşige öwrüldi.

Milli patent goragy tehnologiýasy
1. GanoHerb-iň Ganoderma medeniýeti, Ganoderma eriş böleklerini gaýtadan işlemek tehnologiýasynda 20 ýyllap patent goragy astynda.
Ganoderma lucidum medeniýeti, GanoHerb öz-özüni ösdürip ýetişdirdi, "coix tohum gabygyny we samany Ganoderma medeniýeti hökmünde alýar" tehnologiýasy, diňe bir koix tohum gabygyny we sypalyny tygşytlamaz, bu usul bilen ösdürilip ýetişdirilen Ganoderma has ýokary polisakaridlere eýe.Bu usul amatly we senagatlaşmak üçin aňsat.Ekologiki oba hojalygynyň yzygiderli ösmegi üçin uly ähmiýete eýe. Tehnologiýa20 ýyl oýlap tapyş üçin patent goragy berildi

2. Ganoderma lucidum dilimlerini gaýtadan işlemegiň usuly "Ganoderma lucidum polisakaridleri gowulandyrmak usuly".Işjeň maddanyň dargamak derejesini ýokarlandyryp biler.Filamentleri çykarmak Fatagda erän maddalardan bölekler, işjeň düzüm bölekleriniň we suwuň kontakt üst meýdanyny artdyryp, suwda erän işjeň maddanyň - polisakaridleriň eriş tizligini ýokarlandyryp, işjeň we täsirli maddany ýok etmekden gorap biler.Derman täsirini we Ganoderma lucidumyň ulanylmagyny ýokarlandyrmagyň iň möhüm usulydyr.Bu usul 20 ýyllyk milli patent goragyna eýedir (patent belgisi: 201310615472.3).

Milli ganoderma standart sazlaýjy bölümi
GanoHerb 2007-nji ýyldan bäri Milli standartlar komitetine goşulýar. "Ganoderma spor pudrasyny ýygnamakda we gaýtadan işlemekde tehnologiýa standartlaryny" döretmek we öňegidişlik gazanmak.2010-njy ýylda GanoHerb, Döwlet Azyk we Neşelere Dolandyryş Dolandyryşy we welaýat Neşelere Dolandyryş Dolandyryşy tarapyndan "saglyk iýmit çig maly we Ganoderma ekstrakty" milli standartlaryny kesgitlemek tabşyryldy, şol sanda "Ganoderma lucidum suw ekstrakty, ganoderma lucidum spirt ekstrakty we ganoderma lucidum spore ýagy" welaýat neşe barlagy bilen.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
<