1

Düwürtikler sperma bäşligi, sperma söweş meýdanyndaky söweşijilerdir.Iki tarapa-da şikes ýetmek hasyllylyga täsir edip biler.Şeýle-de bolsa, durmuşda synag we sperma üçin zyýanly koronawirus romany ýaly köp faktor bar.Düwürtikleri we spermalary nädip gorap bolar?

2021-nji ýylda Eýranyň Harazmi uniwersitetiniň öýjükli we molekulýar biologiýa kafedrasynyň dosenti Muhammet Nabiuniniň topary Dissue and Cell-da gözleg geçirip, Ganoderma lucidumyň miweli bedeninden etanol ekstraktynyň synaglary gorap biljekdigini görkezdi. haýwanlaryň spermasy.

Gözlegçiler zyýanly faktor hökmünde maniýa üçin kliniki derman bolan litiý karbonaty ulanyp, sagdyn ulular syçanlaryny her gün 30 mg / kg litiý karbonat (litiý karbonat topary) bilen iýmitlendirýärler, şeýle hem sagdyn ulularyň käbirlerine 75 mg / kg iýmitlendirýärler. Ganoderma lucidum etanol ekstrakty (Reishi + litiý karbonat toparynyň pes dozasy) ýa-da her gün 100 mg / kg Ganoderma lucidum etanol ekstrakty (Reishi + litiý karbonat toparynyň ýokary dozasy).Syçanlaryň her toparynyň mäz dokumalaryny 35 günden soň deňeşdirdiler.

Ganoderma lucidum, mäziň spermatogenez ukybyny goramaga kömek edýär.

Düwürtikde ýerleşýän mäziň göwrüminiň 95% -i "sperma öndürýän turbalar" tutýar, sperm öndürilýän ýeri bolan inçe egri turbalar.

Adaty ýagdaý aşakdaky suratda görkezilişi ýaly bolmaly.Ifarym ýarym turbalaryň lýumeni ýetişen sperma bilen doldurylar we turba diwaryny emele getirýän “spermogen epiteli” dürli ösüş etaplarynda “spermogen öýjüklere” eýe bolar.Ifarym ýarym turbalaryň arasynda doly “mäziň interstisial dokumasy” bar.Bu dokumanyň öýjükleri (interstisial öýjükler) tarapyndan bölünip çykýan testosteron diňe bir jynsy funksiýany goldamak bilen çäklenmän, sperma ösmegine amatly şert döredýär.

2

Bu gözlegde sagdyn syçanlaryň mäz dokumasy ýokarda agzalan güýçli janlylygy görkezdi.Munuň tersine, litiý karbonat toparyndaky syçanlaryň mäz dokumasy ýarym ýarym epiteliň atrofiýasyny, spermatogoniýanyň ölümini, ýarym turbalarda kämillik ýaşyna ýetmedik sperma we mäziň interstisial dokumasynyň gysylmagyny görkezdi.Şeýle-de bolsa, Ganoderma lucidum bilen goralýan litiý karbonat toparyndaky syçanlar üçin beýle pajygaly ýagdaý bolmady.
“Reishi + litiý karbonat toparynyň ýokary dozasy” mäz dokumasy sagdyn syçanlar bilen deňdi.Diňe ýarym ýarym epitel üýtgemän, ýarym turba turbalary hem ýetişen spermalardan dolydy.

“Reishi + litiý karbonat toparynyň pes dozasy” ýarym turbalary ýumşakdan orta atrofiýany ýa-da degenerasiýany görkezse-de, ýarym turbalaryň köpüsi spermatogoniýadan ýetişen sperma (spermatogoniýa → esasy spermatositler → ikinji spermatositler → spermatidler) .

3

Mundan başga-da, apoptozy görkezýän BAX pro-apoptotik geniň syçanlaryň mäz dokumasynda görkezilmegi, litiý karbonat sebäpli dörän oksidleýji zeper sebäpli ep-esli ýokarlandy, ýöne bu ösüş Ganodermanyň üznüksiz ulanylmagy bilen öwezini dolup biler. lucidum.

4

Ganoderma lucidum sperma sanlaryny we hilini saklamaga kömek edýär.

Şeýle hem gözlegçiler syçanjygyň spermasynyň sanyny we hilini (diri galmagy, hereketi, ýüzmek tizligi) seljerdiler.Bu ýerdäki sperma, mäziň we dam deferensiň arasyndaky “epididimden” gelýär.Düwürtikde sperma emele gelensoň, boşluga garaşýan hakyky hereket we tohumlandyrma ukyby bilen sperma ösmegini dowam etdirmek üçin bu ýere iteriler.Şonuň üçin epididimal gurşaw spermyň güýçli taraplaryny görkezmegini kynlaşdyrar.

Aşakdaky surat litiý karbonatyň epididimal dokuma aç-açan oksidleýji zeper ýetirýändigini we sperma sanyny, diri galmagyny, hereketini we ýüzmek tizligini peseldýändigini görkezýär.Göne şol bir wagtyň özünde Ganoderma lucidum-dan gorag bar bolsa, sperma peselmek we gowşamak derejesi gaty çäkli ýa-da düýbünden täsir etmez.

5 6 7 8

Ganoderma lucidumyň erkekleriň wirusyny goramagynyň syry “antioksidasiýa”.

Synagda ulanylýan Ganoderma lucidum miweli organlaryň etanolik ekstraktynda polifenollar (20,9 mg / mL), triterpenoidler (0,0058 mg / mL), polisakaridler (0.08 mg / mL), umumy antioksidant işjeňlik ýa-da DPPH erkin radikallary ýok etmek ukyby bar (88.86) %).Gözlegçiler tarapyndan bu ajaýyp antioksidant işjeňlik, testikulýar we epididimal dokumalary goramak we spermatogenez we sperma hereketini saklamak üçin Ganoderma lucidum etanol ekstraktynyň esasy sebäplerinden biri hasaplanýar.

Hakyky durmuşda, uzak wagtlap önelgesiz aýallaryň Ganoderma lucidumyny belli bir wagt alandan soň göwreli bolýandyklaryny eşidýäris, bu bolsa Ganoderma lucidumyň aýal ýatgysy, ýumurtgalyk ýa-da endokrin ulgamy üçin bir zat edip biljekdigini aňladýar;indi bu gözleg, Ganoderma lucidumyň erkekleriň köpeliş ulgamyna hem peýdaly bolup biljekdigini görkezýär.

Ganoderma lucidumyň kömegi bilen, är-aýal öz nesillerini köpeltmäge synanyşsa, hökman ýarym synanyşyk bilen iki esse netije alar.Hasyllylygy göz öňünde tutman, diňe razylyk bilen lezzet alýan bolsalar, Ganoderma lucidumyň kömegi bilen söýgi uçguny has ajaýyp bolmaly.

[Bellik] Diagrammalardaky litiý karbonat toparynyň P bahasy sagdyn topar bilen deňeşdirilende, iki sany Ganoderma lucidum toparynyň P bahasy litiý karbonat topary bilen deňeşdirilende * P <0.05, ** * P <0,001.Bahasy näçe kiçi bolsa, ähmiýeti şonça-da ulydyr.

Salgylanma
Gazal Gajari we ş.m.Li2Co3 tarapyndan döredilen testikulýar zäherlilik bilen Ganoderma lucidumyň gorag täsiri: Bax & c-Kit genleriniň aňlatmasynyň üýtgemegi.Dokma öýjügi.2021 oktýabr;72: 101552.doi: 10.1016 / j.tice.2021.101552.

END

9

★ Bu makala awtoryň aýratyn rugsady bilen neşir edildi we eýeçiligi GanoHerb-e degişlidir.
Ano GanoHerb-iň rugsady bolmazdan ýokardaky eserleri gaýtadan çap etmäň, böleklemäň ýa-da başga usullar bilen ulanmaň.
Work Eger eser ulanmaga ygtyýar berlen bolsa, ygtyýarnamanyň çäginde ulanylmaly we çeşmesi görkezilmeli: GanoHerb.
Ano GanoHerb ýokardaky aýdylanlary bozýanlaryň degişli kanuny jogapkärçiligini derňeýär we jogapkärçilige çeker.
This Bu makalanyň asyl teksti Wu Tingyao hytaý dilinde ýazylyp, Alfred Liu tarapyndan iňlis diline terjime edildi.Terjime (iňlis) bilen asyl (hytaý) arasynda haýsydyr bir gapma-garşylyk bar bolsa, asyl hytaý dili agdyklyk eder.Okyjylaryň soraglary bar bolsa, asyl ýazyjy hanym Wu Tingýao bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: Iýul-14-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
<